Tags : "bitconnect"

news image
news image

BitConnect đóng cửa trang giao dịch mã hóa sau các cảnh báo điều chỉnh

Tin tức

17/01/2018

1761

Dịch vụ cho vay của BitConnect sẽ bị đóng cửa, có hiệu lực ngay lập tức, trong khi nền tảng giao dịch của nó sẽ đóng trong 5 ngày

Xem thêm