Tags : "bip91"

news image

BIP 91 đã kích hoạt - Ý nghĩa thực sự của việc này

Bitcoin

21/07/2017

1710

Đề xuất cải tiến Bitcoin 91 (BIP 91) đã lock in

Xem thêm
news image

BIP 91 kích hoạt trong khi fork vẫn còn chưa rõ ràng

Bitcoin

23/07/2017

1190

BIP91 đã kích hoạt trên mạng lưới Bitcoin sau khi nó được thực thi bởi nỗ lực hợp tác của các bể đào

Xem thêm