Tags : "smart-contract"

news image

Hợp đồng thông minh là gì?

Ethereum

02/05/2017

5507

Hợp đồng thông minh là gì? Hay smart contract là gì?

Xem thêm