Tags : "smart-contract"

news image

Hợp đồng thông minh là gì?

Ethereum

01/05/2017

5322

Hợp đồng thông minh là gì? Hay smart contract là gì?

Xem thêm