Tags : "quy-bitcoin"

news image

Các nhà quản lý Canada chấp thuận nhà quản lý quỹ Bitcoin đầu tiên

Bitcoin

09/09/2017

2435

Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC) đã chấp thuận sự đăng ký Bitcoin đầu tiên của tập đoàn First Block Capital

Xem thêm