Tags : "ai"

news image

ICO xây dựng AI thế hệ tiếp theo thu được 36 triệu USD trong 60 giây

ICO

23/12/2017

1821

SingularityNET đã huy động được 36 triệu USD trong một phút, hoàn toàn bán hết các token AGI của nó.

Xem thêm