Tags : "segwit-la-gi"

news image

SegWit là gì?

Bitcoin

01/06/2017

5531

SegWit là viết tắt của Segregated Witnesses và đây là một đề xuất đưa ra bởi nhóm Bitcoin Core

Xem thêm