Tags : "private-key-cua-bitcoin"

news image

Sáu điều người sử dụng Bitcoin nên biết về khóa cá nhân (private key)

Bitcoin

13/05/2017

9423

Khóa cá nhân (Private Key) là một phần không thể tách rời của Bitcoin kể từ lần xuất hiện đầu tiên của nó vào năm 2008

Xem thêm