Tags : "private-key"

news image

Sáu điều người sử dụng Bitcoin nên biết về khóa cá nhân (private key)

Bitcoin

12/05/2017

9065

Khóa cá nhân (Private Key) là một phần không thể tách rời của Bitcoin kể từ lần xuất hiện đầu tiên của nó vào năm 2008

Xem thêm