Tags : "genesis-block"

news image

Khối Bitcoin đầu tiên và Khái niệm về BIPS - đề xuất cải tiến Bitcoin

Bitcoin

11/05/2017

4314

Bitcoin Genesis Block là khối bitcoin đầu tiên trong blockchain

Xem thêm